ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΑΤΕΡΜΩΝ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1973 με αρχικό αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και τη συντήρηση γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα από αυτά τα έργα η ΑΤΕΡΜΩΝ απέκτησε σημαντική τεχνογνωσία, αλλά το πιο σημαντικό, μια αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης έργων και αντίστοιχη οργανωτική δομή.

Με αυτά τα εφόδια η ΑΤΕΡΜΩΝ επέκτεινε το πεδίο εφαρμογών της και την ειδίκευσή της στους ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των έργων υποδομής.

Η αναγνώριση αφοσίωσης της ΑΤΕΡΜΩΝ στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη συνέβαλε στη διατήρηση πολυετών συνεργασιών, κατοχυρώνοντάς την ως απολύτως αξιόπιστη επιλογή σε απαιτητικά τεχνικά έργα.

ΕΡΓΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η ΑΤΕΡΜΩΝ έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία και εντός αυστηρών χρονικών πλαισίων, έργα σύνθετης τεχνικής φύσεως και υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Turbine Anti-collision System for Bird Protection ZEPHYROS

TOP