ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. είναι μια από τις λίγες Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Εταιρείες που κατέχει παράλληλα τόσες πολλές πιστοποιήσεις συνδεδεμένες με την ποιότητα και την προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία.

Η εταιρεία ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ, με την εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τη λειτουργία βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, δεσμεύεται για την αποτελεσματική διεκδίκηση, δρομολόγηση, οργάνωση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει, με γνώμονα την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε όλα τα επίπεδα, την ανταπόκριση στους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των προδιαγραφών.

Η Διοίκηση της ΑΤΕΡΜΩΝ φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση, εφαρμογή, ενσωμάτωση και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και δεσμεύεται για την ενεργή υποστηριξη της και τη παροχή επαρκών πόρων για τη λειτουργία και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της ΑΤΕΡΜΩΝ έχει σχεδιαστεί με στόχο:

 • την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει εντός χρονοδιαγράμματος και με βάση τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος
 • τη χρονική, οικονομική και ποιοτική παρακολούθηση των έργων βάσει των απαιτήσεων του συστηματος διαχείρισης ποιότητας, της εκάστοτε σύμβασης, των προδιαγραφών και του συμφέροντος της εταιρίας.
 • την ελάττωση του κόστους εκτέλεσης των έργων, μέσω σωστού σχεδιασμού και περιοδικής αναμόρφωσης των δράσεών της

Οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί της εταιρείας μας είναι:

 • Επαρκής κατανόηση των απαιτήσεων του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και ειδικότερα του εκάστοτε πελάτη.
 • Δημιουργία υποδομής τεχνογνωσίας στην Εταιρία και η μεταφορά της από έργο σε έργο.
 • Επεξεργασία των παραπόνων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και δρομολόγηση και παρακολούθηση των κατάλληλων ενεργειών.
 • Μείωση των μη συμμορφώσεων που παρατηρούνται τόσο κατά την εκτέλεση των έργων όσο και κατά τη λειτουργία της Εταιρίας.
 • Επεξεργασία στοιχείων ποιότητας της Εταιρίας και στατιστική ανάλυσή τους για την διαμόρφωση καλύτερης εικόνας για την πορεία των έργων.
 • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο χώρο που δραστηριοποιείται (νομοθετικές, τεχνολογικές, ευκαιρίες αναπτυξης κλπ).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν, ώστε να διατηρείται υψηλό επίπεδο ειδικευσης.
 • Κοινοποίηση σκοπών και στόχων στους εργαζομένους και υποστηριξη ώστε ο καθένας να μπορει να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του συστηματος διαχείρισης στο βαθμό που του αναλογεί.
 • Ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της Εταιρίας, προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων, αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της και της εκτέλεση των έργων της.

Η Διοίκηση της εταιρίας ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων στην Υγεία & Ασφάλεια, τόσο κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, όσο και κατά την λειτουργία της, μέσω της θέσπισης και της διατήρησης υψηλών προδιαγραφών, καθώς και της εφαρμογής του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018.

Πρωταρχικός και απώτερος στόχος της εταιρίας είναι η παροχή και η διατήρηση ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας κατά την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων της, στα εργοτάξια και στις εγκαταστάσεις της , χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων και τρίτων.

Πρόθεση της εταιρίας είναι να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας και για το σκοπό αυτό δεσμεύεται:

- Για την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου, την ικανοποίηση των νομικών, συμβατικών και άλλων απαιτήσεων και τη πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές

- Για την εξάλειψη των κινδύνων, τη μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας & Ασφαλειας στην Εργασία και την πρόληψη των τραυματισμών, των ασθενειών και των δυσμενών περιστατικών που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας και θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό της, το προσωπικό υπεργολάβων και εταίρων στα έργα που αναλαμβάνει, ή τους τρίτους.

- Για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας και την εξασφάλιση μέσω αυτού της συνεχούς βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος

- Για την θέσπιση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση κατάλληλων και μετρησιμων στόχων και την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των στόχων αυτων

- Για τη συμβολή και συμμετοχή κατάλληλου και ικανού προσωπικού, με την απαραίτητη τεχνογνωσία και πληροφόρηση, σε όλα τα επίπεδα και τις ομάδες έργων της ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ.

- Για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης Υγείας & Ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στις διοικητικές και στις κατασκευαστικές διεργασίες της εταιρείας

- Για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων όλων των βαθμίδων και λειτουργιών σε όλα τα στάδια αναπτυξης και λειτουργίας του συστηματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας μέσω της δημιουργίας κατάλληλων μηχανισμών και του περιορισμού κάθε εμποδίου στη συμμετοχή.

- Για την προστασία των εργαζομένων της, μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών και διαδικασιών λειτουργίας που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια, καθώς και για την συντήρηση και καλή λειτουργία του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων της.

- Για τη γνωστοποίηση της δέσμευσής της για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους προμηθευτές και υπεργολάβους, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.

Η Διοίκηση της εταιρίας ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της στο περιβάλλον, τόσο κατά την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, όσο και κατά την λειτουργία της, μέσω της θέσπισης νέων και σύγχρονων υψηλών προδιαγραφών, καθώς και της διατήρησης των εκάστοτε στοχεύσεών της, όπως επίσης και της αδιάλειπτης εφαρμογής του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.

Πρωταρχικός και απώτερος στόχος της εταιρίας είναι η παροχή και η διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας κατά την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων της, στα εργοτάξια και στις εγκαταστάσεις της, με την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου και των συμβατικών της απαιτήσεων, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα προκαλέσει ρύπανση ή θα βλάψει καθοιοδήποτε τρόπο το περιβάλλον.

Η ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί η ίδια να προκαλεί άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, τους κώδικες πρακτικής και κανονισμούς και να θέτει η ίδια αυστηρές απαιτήσεις, όπου η υπάρχουσα νομοθεσία δεν επαρκεί για να προστατέψει το περιβάλλον.
 • Να προσδιορίζει τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της τόσο κατά τις συνήθεις εργασίες, όσο και για τις περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών, λαμβάνονταςε υπόψη όλο τον κύκλο ζωής των έργων.
 • Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και επικινδυνότητα.
 • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενημέρωση, στους εργαζόμενους ώστε να έχουν περιβαλλοντική συμπεριφορά και αντίστοιχο έλεγχο των εργασιών τους.
 • Να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα και να αυξάνει την επανάχρηση και την ανακύκλωση στα γραφεία και τα εργοτάξιά της.
 • Να διασφαλίζει βιώσιμη χρήση πόρων, μέσω της υπεύθυνη χρήσης ενέργειας, καυσίμων και νερού.
 • Να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες, κατά το σχεδιασμό των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων, για τα έργα που αναλαμβάνει.
 • Να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και να κοινοποιεί περιοδικά την πρόοδό της.
 • Να παρέχει επαρκείς πόρους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την πρόληψη της ρύπανσης.
 • Να παροτρύνει όλους να συμμετέχουν στην αποφυγή δημιουργίας κι ελαχιστοποίηση των επισφαλών συνθηκών, ώστε κάθε εργαζόμενος που εμπλέκεται στις διοικητικές ή κατασκευαστικές διεργασίες της εταιρίας, να βοηθά τόσο ατομικά όσο και ομαδικά στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Να επικοινωνεί τη δέσμευσή της για το περιβάλλον στους εργαζόμενους, προμηθευτές, υπεργολάβους, πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.

Η ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. είναι μια από τις λίγες Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Εταιρείες που κατέχει παράλληλα τόσες πολλές πιστοποιήσεις συνδεδεμένες με την ποιότητα και την προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία:


ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διοίκησης

 


ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Πολιτική

 

 

ΙSO 45001:2018 για θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας

 

 

ISO 50001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

 

Grouting Licensed Contractor Certificate

 

TOP