ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΦΙΛ

Η ΑΤΕΡΜΩΝ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1973 με αρχικό αντικείμενο εργασιών την κατασκευή και τη συντήρηση γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσα από αυτά τα έργα η ΑΤΕΡΜΩΝ απέκτησε σημαντική τεχνογνωσία, αλλά το πιο σημαντικό, μια αποτελεσματική μέθοδο διαχείρισης έργων και αντίστοιχη οργανωτική δομή.

Με αυτά τα εφόδια η ΑΤΕΡΜΩΝ επέκτεινε το πεδίο εφαρμογών της και την ειδίκευσή της στους ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και των έργων υποδομής.

ΕΡΓΑ

Η ΑΤΕΡΜΩΝ έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία και εντός αυστηρών χρονικών πλαισίων, έργα σύνθετης τεχνικής φύσεως και υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, όπως:

  • Την μελέτη, προμήθεια, προκατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία δικτύων σωληνώσεων, υψηλής και χαμηλής πίεσης σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστήρια
  • Την ολοκληρωμένη ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση λεβητών ανάκτησης θερμότητας (HRSGs) σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Την ολοκληρωμένη ηλεκτρομηχνολογική εγκατάσταση αεριοτουρμπινών (GT), ατμοτουρμπινών (ST) και γεννητριών σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Την ολοκληρωμένη εγκατάσταση εναερίων και υπογείων ηλεκτρολογικών δικτύων μεταφοράς (150kV & 400kV) και διανομής (6,3kV & 20kV) στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά
  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η. με καύσιμο το πετρέλαιο, σε πλήθος Ελληνικών νησιών
  • Την εγκατάσταση πολλών χιλιομέτρων δικτύων σωληνώσεων μέσης και χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ
  • Την εγκατάσταση συστημάτων Σηματοδότησης και Τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Ο.Σ.Ε
  • Την κατασκευή ολοκληρωμένων τομέων της ηλεκτροκίνησης των σιδηροδρομικών δικτύων του Ο.Σ.Ε
  • Την εγκατάσταση μονάδων Α.Π.Ε. ( αιολικά / φωτοβολταικά πάρκα και υδροηλεκτρικοί σταθμοί).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΑΤΕΡΜΩΝ ήταν από τις πρώτες εταιρείες του χώρου που υιοθέτησαν τον ποιοτικό έλεγχο και τις στρατηγικές διαχείρισης ποιότητας, καθώς επίσης και περιβαλλοντικές πολιτικές.
Η αναγνώριση της αφοσίωσης της ΑΤΕΡΜΩΝ στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη συνέβαλε στη διατήρηση πολυετών συνεργασιών, κατοχυρώνοντάς την ως απολύτως αξιόπιστη επιλογή σε απαιτητικά τεχνικά έργα.
Με την είσοδο της νέας χιλιετίας, η ΑΤΕΡΜΩΝ, όντας πάντα ανοιχτή σε καινοτόμες εξελίξεις, ξεκίνησε την κατασκευή μεγάλης κλίμακας αιολικών πάρκων. Έκτοτε έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί, φωτοβολταϊκοί σταθμοί).
Η ΑΤΕΡΜΩΝ έχει υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες και κατέχει σημαντικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Ωστόσο αυτό που την καθορίζει ουσιαστικά είναι πολύ σημαντικότερο˙ είναι οι άνθρωποί της, το προσωπικό που αποτελείται από μηχανικούς, στελέχη, εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, διοικητικό προσωπικό καθώς και εργατικό δυναμικό, αφοσιωμένο, επικεντρωμένο και εκπαιδευμένο στην ποιότητα, την ασφάλεια και την υψηλή απόδοση.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε το οργανόγραμμα σε PDF

ΑΤ/ΟRC/01
Revision: 08 / 01.12.2021

ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΣ

Πρωταρχικός και απώτερος στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υψηλότατων τεχνικών υπηρεσιών με παραλληλη διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας κατά την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων της, στα εργοτάξια και στις εγκαταστάσεις της, με την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου και των συμβατικών της απαιτήσεων, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα προκαλέσει ρύπανση ή θα βλάψει καθοιοδήποτε τρόπο το περιβάλλον.

TOP