Αναβάθμιση χυτοσιδήρου δικτύου Φυσικού Αερίου 23 mbar

Αναβάθμιση χυτοσιδήρου δικτύου Φυσικού Αερίου 23 mbar και κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών γραμμών στην Αττική – έτος 2008 (Σύμβαση αρ. 00.053)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

1.081.692

Συμβατικές Ημερομηνίες

2007-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2008