Ενίσχυση & Ανακατασκευή 7όροφου κτιρίου γραφείων

Ενίσχυση & Ανακατασκευή 7όροφου κτιρίου γραφείων στο Παγκράτι (τ. ξεν. ΣΤΑΔΙΟΝ)

Ιδιοκτήτης Έργου
PROMETHEUS GAS

Περιοχή
ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή
3.815.144

Συμβατικές Ημερομηνίες
2002

Ημερομηνία Παράδοσης
2003