Έργα Πολιτικού Μηχανικού στο νέο Κ.Υ.Τ. 400/150kV στη Μεγαλόπολη

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των έργων Πολιτικού Μηχανικού του νέου κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150kV, πλησίον της 4ης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Δήμο Μεγαλόπολης, εντός γηπέδου ιδιοκτησίας της ΔΕΗ, συνολικής έκτασης 175.000 μ² στη θέση Σταυρός – Μπελδεκόρεμα.

Αντικείμενο εργασιών:
– Γενικές Χωματουργικές εργασίες
– Κατασκευή: εσωτερικής & εξωτερικής οδοποιίας, αποστραγγιστικών καναλιών, οχετών & καναλιών καλωδίου, προκατασκευασμένων πλακών επικάλυψης καναλιών, βάσεων από σκυρόδεμα για τον Η/Μ εξοπλισμό, βάσεων 4 αυτομετασχηματιστών, βάσεων δεξαμενών λαδιού, 16 κτιρίων Ηλεκτρονόμων, περιμετρικής περίφραξης του Κ.Υ.Τ., πρανών & τοιχών αντιστήριξης
– Μελέτη & Κατασκευή του Κτιρίου Ελέγχου του Κ.Υ.Τ

Στο συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε σκυροδέτηση περίπου 24.000μ3 σκυροδέματος διαφόρων συνθέσεων.

Διάρκεια:
Εκκίνηση εργασιών: 01.08.2011
Μηχανολογική ολοκλήρωση εργασιών: 05.09.2012

Συμβατικό Τίμημα: 8.341.467,00 Ευρώ