Κατασκευή δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου & παροχετευτικών αγωγών στην Αττική

Κατασκευή δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου & παροχετευτικών αγωγών στην Αττική – έτος 2007
(Σύμβαση αρ. 00.036)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

950.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2007-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2008