Κατασκευή δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου χαμηλής πίεσης έως 4 bar

Κατασκευή δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου χαμηλής πίεσης έως 4 bar, χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης έως 19 bar και παροχετευτικών αγωγών στο Νομό Αττικής, (Αρ. Σύμβασης : 00.142)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

975.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2020-2021

Ημερομηνία Παράδοσης

Υπο κατασκευή