Κατασκευή και ανέγερση ΕΠΜ για το έργο ΚΥΤ Ανυψώσεως 30/400kV Κοζάνης

Κατασκευή και ανέγερση ΕΠΜ για το έργο ΚΥΤ Ανυψώσεως 30/400kV Κοζάνης για τη σύνδεση Φωτοβολταϊκών Πάρκων και τις εργασίες που απαιτούνται στην ΓΜ 400kV για την σύνδεση του ΚΥΤ με το σύστημα μεταφοράς.
(Υπεργολάβος της HITACHI ENERGY)

Ιδιοκτήτης Έργου
ECOSOLAR

Περιοχή
ΚΟΖΑΝΗ

Συμβατική Τιμή
2.280.500

Συμβατικές Ημερομηνίες
2022-2023

Ημερομηνία Παράδοσης
Υπο κατασκευή