Κατασκευή μεταλ. δικτύου 19 Bar – Βόρ. κλάδος B’ – Αττική

Κατασκευή μεταλ. δικτύου 19 Bar – Βόρεις κλάδος B’ – Αττική

Ιδιοκτήτης Έργου
ΔΕΠΑ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

2.990.724

Συμβατικές Ημερομηνίες

03/1998-11/2000

Ημερομηνία Παράδοσης

1/2/1999