Κατασκευή Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης ηλεκτρονικής τεχνολογίας σιδηρ. Σταθμού

Κατασκευή Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης ηλεκτρονικής τεχνολογίας σιδηρ. Σταθμού Παλαιοφαρσάλου (Σύμβαση 501/06)

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Περιοχή

Β. ΕΛΛΑΔΑ

Συμβατική Τιμή

5.743.879

Συμβατικές Ημερομηνίες

2006-2008

Ημερομηνία Παράδοσης

2009