Κατασκευή των Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας Νήσων Χίου & Σάμου

Έργα Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή των Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας Νήσων Χίου & Σάμου(Μηχανοστάσιο, εξ. έργα, καμινάδες)
(Αρ. Συμβ. 4660111, 9580008, 9580011)
Συνολικό συμβ. τιμ. ΑΤΕΡΜΩΝ 7.986.513 ευρώ

Ιδιοκτήτης Έργου
Δ.Ε.Η. ΝΗΣΩΝ

Περιοχή

ΧΙΟΣ – ΣΑΜΟΣ

Συμβατική Τιμή

5.940.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

1999

Ημερομηνία Παράδοσης

1999