Κτίριο γραφείων Γραβιάς & Γρανικού στο Μαρούσι – Αττικής

Κτίριο γραφείων Γραβιάς & Γρανικού στο Μαρούσι – Αττικής

Ιδιοκτήτης Έργου
PROMETHEUS GAS

Περιοχή
ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή
2.920.00

Συμβατικές Ημερομηνίες
2002

Ημερομηνία Παράδοσης
2003