Περίφραξη – Καθαρισμός και Διαμόρφωση χώρου Ολυμπιακού Χωριού

Περίφραξη – Καθαρισμός και Διαμόρφωση χώρου Ολυμπιακού Χωριού

Ιδιοκτήτης Έργου
O.E.K

Περιοχή
ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή
2.347.762

Συμβατικές Ημερομηνίες
2001

Ημερομηνία Παράδοσης
2001