Συγκρότημα κτιρίων γραφείων επιφ. 10.000 M2

Συγκρότημα κτιρίων γραφείων επιφ. 10.000 M2 με υπόγειους χώρους στάθμευσης επιφ. 8.000 M2 στο Χαλάνδρι επί της Λ. Κηφισίας 280

Ιδιοκτήτης Έργου
PROMETHEUS GAS

Περιοχή
ΑΘΗΝΑ

Συμβατική Τιμή
3.360.000

Συμβατικές Ημερομηνίες
2002

Ημερομηνία Παράδοσης
2003