Συμβάσεις δικτύου διανομής περιόδου 2002-2005 (DPC 2002-2005)

Συμβάσεις δικτύου διανομής περιόδου2002-2005 (DPC 2002-2005) για σύστημα χαμηλής & μέσης ολιεσης Δυτικού Κλάδου

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

16.883.495

Συμβατικές Ημερομηνίες

2003-2005

Ημερομηνία Παράδοσης

2005