Αναβάθμιση Διυλιστηρίων Ελευσίνας (Area II)

Η ΑΤΕΡΜΩΝ συμμετέχει στην Κοινοπραξία «ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Τ.Ε.Ε – ΕΚΜΕ Α.Ε – TMUCB S.A – ΜΕΤΚΑ Α.Ε», η οποία ανέλαβε το Έργο Αναβάθμισης Διυλιστηρίων Ελευσίνας (Area II). Το εν λόγω έργο, κύριος του οποίου είναι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, περιλαμβάνει τη Μονάδα Hydrocraker με όλες τις βοηθητικές μονάδες.

Η Area II περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες / Συστήματα:
– Παραγωγής Υδρογόνου
– Ανάκτησης Αμίνης
– Απογύμνωσης όξινου νερού
– Ανάκτησης Θείου
– Σύστημα τροφοδοσίας λέβητα με νερό / Σύστημα ατμού
– Σύστημα ανάκτησης συμπυκνωμάτων ατμού
– Σύστημα Απιονισμένου νερού
– Σύστημα νερού ψύξεως
– Μονάδα και δίκτυο αέρα γενικής χρήσεως και οργάνων
– Σύστημα τροφοδοσίας υγρού καυσίμου / Σύστημα τροφοδοσίας αερίου καυσίμου
– Πυρσός καύσης
– Σύστημα διαχείρισης και φόρτωσης Θείου.

Αντικείμενο εργασιών:
– Σύνταξη και παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών σε επίπεδο PRIMAVERA 5
– Ανάλυση (spooling) ισομετρικών σχεδίων σωληνώσεων και προσδιορισμός θέσης συγκολλήσεων
– Μελέτες ανύψωσης του εξοπλισμού
– Σύνταξη διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου
– Προκατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων και στηριγμάτων
– Ανέγερση μεταλλικών κατασκευών
– Ανέγερση εξοπλισμού
– Εσωτερική μόνωση εξοπλισμού με Πυροδομή
– Υδραυλικές δοκιμές και καθαρισμός σωληνώσεων
– Τάνυση κοχλίων σε φλάντζες
– Ποιοτικός έλεγχος, Μη καταστροφικές δοκιμές και έλεγχος / ρύθμιση μηχανημάτων του εξοπλισμού
– Βαφή
– Μόνωση σωληνώσεων και εξοπλισμού
– Σύνταξη σχεδίων «Ως κατασκευάστηκε»
– Σύνταξη φακέλων Ποιοτικού Ελέγχου και Δοκιμών
– Συμμετοχή στις θερμικές δοκιμές και στη λειτουργία των Μονάδων.

Ολοκλήρωση εργασιών: Ιούλιος 2012
Συμβατικό Τίμημα: 78.000.000,00 Ευρώ

Σημαντικές πληροφορίες κατασκευής:

– Μεταλλικές κατασκευές: 5.150 τόνοι
– Σωληνώσεις (Ανθρακοχάλυβα, Κράματος & Ανοξ. Χάλυβα): 4.450 τόνοι
– Αριθμός εξπλισμού: 437 τμχ
 
Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι (σε αριθμούς):
– Ραδιογραφίες 20.800
– Δοκιμές σκληρότητας 19.500
– PMI Test 17.700
– Διυσδειτικά Υγρά 22.000
– Υπέρηχοι 2.000
– Ferite Content 16.800