ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΦΗΡΕΑ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150kV μεταξύ του ΥΣ SS1 Αμυγδαλέας και του τερματικού πυλώνα στον Μπούρο Εύβοιας, ως Τμήμα του Έργου “Αιολικό Πάρκο ΚΑΦΗΡΕΑΣ”

Μήκος

25,8 Km

Πελάτης

SILCIO

Περιοχή

ΕΥΒΟΙΑ

Συμβατικό Τίμημα

8.464.800,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2017 – 2020