ΕΝΑΕΡΙΑ Γ.Μ. 400kV ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή της Εναέριας Γ.Μ. (OHTL) Διπλού Κυκλώματος Δίδυμου Αγωγού 400kV για τη Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Θίσβης

Μήκος

20,0 Km

Πελάτης

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.

Περιοχή

Ν.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑ

Συμβατικό Τίμημα

13.000.000,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2009 – 2010