Κατασκευή δύο (2) Υποσταθμών 150/20 KV για την Ηλεκτροκίνηση νέας σιδηρ. Γραμμής

Κατασκευή δύο (2) Υποσταθμών 150/20 KV για την Ηλεκτροκίνηση νέας σιδηρ. Γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – ΚΙΑΤΟ (Συμβ. Αρ. 466/ΕΡΓΟΣΕ)

Ιδιοκτήτης Έργου
ALSTOM TRANSPORT

Περιοχή

ΚΟΡΙΝΘΟΣ & ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συμβατική Τιμή

2.795.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2008-2009

Ημερομηνία Παράδοσης

2009