Μονάδα παραγωγής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 390 MW ΕΛ.ΠΕ

Μονάδα παραγωγής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 390 MW ΕΛ.ΠΕ.

Ιδιοκτήτης Έργου
VA TECH

Περιοχή

ΘΕΣ/ΚΗ

Συμβατική Τιμή

14.500.000

Συμβατικές Ημερομηνίες

2006

Ημερομηνία Παράδοσης

2006