Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στο Pego Πορτογαλίας

Κ.τ.Ε.: ElecGas S.A.

EPC Contractor: SIEMENS Aktiengesellschaft Osterreich GmbH

Αντικείμενο εργασιών:

– Αναλυτική μελέτη, προμήθεια, προκατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία των Διασυνδετικών Συστημάτων Σωληνώσεων Υψηλής και Χαμηλής Πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων αυτών.
– Αναλυτική μελέτη, προμήθεια, ανέγερση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου.
– Αναλυτική μελέτη, προμήθεια, προκατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία των Συστημάτων Σωληνώσεων του Ατμοστρόβιλου, του Αεριοστρόβιλου και της Γεννήτριας, συμπεριλαμβανομένων των στηριγμάτων αυτών.

Συνολική διάρκεια εκτέλεσης εργασιών: 19 μήνες (2009 – 2010)

Συμβατικό τίμημα: 23.000.000,00 €