Πλήρης κατασκευή μονάδος αποσκλήρυνσης αργού πετρελαίου

Πλήρης κατασκευή μονάδος αποσκλήρυνσης αργού πετρελαίου

Ιδιοκτήτης Έργου
ΕΛ.ΠΕ.

Περιοχή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συμβατική Τιμή

1.100.513

Συμβατικές Ημερομηνίες

10/2000

Ημερομηνία Παράδοσης

2001