ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV: ΒΑΧΟΣ – ΥΣ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πλήρης Κατασκευή της Υπόγειας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150kV μεταξύ της θέσης Βάχος και του ΥΣ 150kV Σκάλας Λακωνίας, ως Τμήμα των Έργων “Αιολικό Πάρκο Μακρυλάκκωμα” και “Αιολικό Πάρκο Προφήτης Ηλίας”

Μήκος

38,8 Km

Πελάτης

SILCIO

Περιοχή

ΛΑΚΩΝΙΑ

Συμβατικό Τίμημα

6.030.000,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2018 – 2020