ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ Γ.Μ. 150kV (XLPE) ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Πλήρης Κατασκευή Υπόγειας Διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150kV (μόνωση XLPE) στην Κρήτη, ως Τμήμα του Έργου: Σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου και υπόγειου καλωδίου, συστήματος 150kV XLPE διπλού αγωγού για την διασύνδεση της Κρήτης με το Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα Μεταφοράς (Πελοπόννησος – Κρήτη) – Τμήμα Γ.
(Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – VINCI, με ποσοστό συμμετοχής 50%, Υπεργολάβος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε)

Μήκος

19,0 Km

Πελάτης

ΑΔΜΗΕ

Περιοχή

ΧΑΝΙΑ

Συμβατικό Τίμημα

9.199.985,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2019 – 2020