ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ Γ.Μ. 150kV (XLPE): Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ / Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Προμήθεια Υλικών & Πλήρης Κατασκευή των Υπογείων Διασυνδετικών Γραμμών Μεταφοράς 150kV (μόνωση XLPE): ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – Κ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡ. ΣΥΜΒ. 6800000028
(Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – NEXANS ΑΕΕ, με ποσοστό συμμετοχής 50%)

Μήκος

17,3 Km

Πελάτης

ΔΕΔΔΗΕ

Περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Συμβατικό Τίμημα

8.890.000,0 €

Περίοδος Εκτέλεσης

2015- 2017